Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6

Kinta Riverfront buffet Ramadan

fish tempura

Kinta Riverfront buffet Ramadan

ikan talapia curry Thai-style

Kinta Riverfront buffet Ramadan

kailan with garlic sauce

Kinta Riverfront buffet Ramadan

meehoon goreng

Kinta Riverfront buffet Ramadan

grilled lamb

Kinta Riverfront buffet Ramadan

and the sauces that go with it

TURN TO PAGE 3 FOR PHOTOS OF KERABU & JELATAH…

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6

Share this post if you like it!